Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας: Tenders


E-mail: pspanos@gpo.mof.gov.cy
Phone: +357 22405813
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας
Σολωμού Σολωμού 30, 2037 Στρόβολος
Λευκωσία
1445
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1445
Υπόψη: Παναγιώτης Μάνης
Τηλέφωνο: +357 22405813
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pspanos@gpo.mof.gov.cy
Φαξ: +357 22405896
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://www.mof.gov.cy/gpo
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 3