Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας: Tenders


E-mail: hio@gesy.org.cy
Phone: +357 22557200
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Κλήμεντος 17 και 19, 4ος Όροφος
Λευκωσία
1061
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1061
Υπόψη: Κωνσταντίνου Παναγίδη
Τηλέφωνο: +357 22557200
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: hio@gesy.org.cy
Φαξ: +357 22875021
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.hio.org.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 3
15 sep

Number: 12248057

Country: Cyprus

Source: TED