Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης: Tenders


E-mail: koag@cytanet.com.cy
Phone: +357 22427000
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης
Ταχ. Κιβ. 23928
Λευκωσία
1687
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1687
Τηλέφωνο: +357 22427000
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: koag@cytanet.com.cy
Φαξ: +357 22513143
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.cldc.org.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 2
09 jun

Number: 2454226

Country: Cyprus

Source: TED