Υπουργείο Εσωτερικών: Tenders

E-mail: ckotziapashies@moi.gov.cy
Phone: +357 22806470
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Υπουργείο Εσωτερικών
Λευκωσία
1453
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 1453
Υπόψη: Κωνσταντίνου Κοτζιάπασιη
Τηλέφωνο: +357 22806470
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ckotziapashies@moi.gov.cy
Φαξ: +357 22806481
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 5
tenders: 7
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 7
09 aug

Number: 11511682

Country: Cyprus

Source: TED

12 may

Number: 9681513

Country: Cyprus

Source: TED