Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου: Tenders


E-mail: info@onek.org.cy
Phone: +357 22402600
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
CY
Λεωφόρος Αθαλάσσας 104
Λευκωσία
2024
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 2024
Τηλέφωνο: +357 22402600
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@onek.org.cy
Φαξ: +357 22402700
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: http://www.onek.org.cy
Γενική διεύθυνση: www.onek.org.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 3
27 jul

Number: 3365015

Country: Cyprus

Source: TED

09 jun

Number: 2454207

Country: Cyprus

Source: TED