Εταιρεία Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού (Ε.Μ.Ε.Λ.) Λτδ: Tenders


E-mail: shiona@limassolbuses.com
Phone: +357 77778868
Country: Cyprus
Town: Λεμεσός
Address: Εταιρεία Μεταφοράς Επιβατών Λεμεσού (Ε.Μ.Ε.Λ.) Λτδ
Φειδίου 15, Τ.Θ. 70758
Λεμεσός
3802
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 3802
Υπόψη: Γιώργος Κυριάκου
Τηλέφωνο: +357 77778868
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: shiona@limassolbuses.com
Φαξ: +357 25870160
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.limassolbuses.com
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy
Total: 1