Τμήμα Αρχαιοτήτων: Tenders


E-mail: antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy
Phone: +357 22865874
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Τμήμα Αρχαιοτήτων
Μουσείου 1, Τ.Θ. 22024
Λευκωσία
1516
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 1516
Τηλέφωνο: +357 22865874
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy
Φαξ: +357 22303148
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 3