Териториално поделение „Държавно горско стопанство Карнобат“ при ДП ЮИДП: ContractsTotal: 3