Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου: Tenders


E-mail: commissioner@internalaudit.gov.cy
Phone: +357 22608800
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Τ.Θ. 23812
Λευκωσία
1686
Cyprus
Αρμόδιος για πληροφορίες: 1686
Τηλέφωνο: +357 22608800
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: commissioner@internalaudit.gov.cy
Φαξ: +357 22463257
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: https://www.eprocurement.gov.cy
Total: 2
30 may

Number: 10047871

Country: Cyprus

Source: TED