Φαρμακευτικές Υπηρεσίες: Tenders

E-mail: mfrangoude@phs.moh.gov.cy
Phone: +357 22608714
Country: Cyprus
Town: Λευκωσία
Address: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Πολυφήμου 15, Βιομηχ. Περιοχή Στροβόλου
Λευκωσία
2033
Cyprus
Σημείο(α) επαφής: 2033
Υπόψη: Μαίρη Φραγκούδη
Τηλέφωνο: +357 22608714
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mfrangoude@phs.moh.gov.cy
Φαξ: +357 22608795
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.moh.gov.cy/phs
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: http://www.eprocurement.gov.cy
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: http://www.eprocurement.gov.cy

Contracts: 18
Source: TED
Contracts information is published selectively

No tenders for this period. Use search